Российская Ассоциация Заочных Шахмат

• Российская Ассоциация Заочных Шахмат • Турнир•

Таблица 6-го Кубка России
на сервере "Шахматная планета"


Таблица результатов

начало 15 сентября 2006 года                                                   окончание 15 июня 2008 года
судья турнира Альперт А.Л.

Участники

1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

Очки

Место

 

1

Zhak Boris Mikhailovich

+43

+8

+90

+16

+45

=3

+47

=4

+41

=46

+71

+80

+10

=52

12

1

93,5

2

Osipov Sergey Adolfovich

=25

+83

+92

+89

=37

+75

+85

+31

+20

=23

+35

+38

+45

=33

12

2

81

3

Zakharov Viktor Borisovich

+93

+44

+57

+86

+22

+87

=34

+91

=13

+80

+50

=1

+47

=33

12

3

80.5

4

Beskov Vladimir Alekseevich

+81

+43

=9

+91

+70

+89

+67

+57

=29

+63

+73

=49

=45

=1

11.5

4-6

 

5

Lebedev Vadim Aleksandrovich

+93

=25

+43

=59

=67

+75

+86

+71

+36

+55

=49

+42

=19

+52

11.5

4-6

 

6

Trofimov Vladimir Markovich

=59

=9

+64

+90

+79

+16

+53

=13

=54

=20

+56

+77

+74

+40

11.5

4-6

 

7

Ilyushcheko Yury Nikolaevich

=18

=59

=9

+41

+40

=67

+75

+86

+87

+55

=38

=33

+64

+57

11

7

 

8

Kiselev Vitaly Alekdandrovich

+93

=27

=18

=17

+58

+90

+39

=53

+12

+31

+80

=62

+49

-1

10.5

8-11

 

9

Galanov Sergey Igorevich

=59

=4

=28

+58

+85

+86

=11

+42

=6

+69

=7

+54

+56

=38

10.5

8-11

 

10

Tikhobaev Aleksey Gennadievich

+93

+59

+27

+91

=28

+83

+92

+67

=17

=23

+80

-35

+49

-1

10.5

8-11

 

11

Podvoysky Evgeny Borisovich

+48

=32

=9

+41

=69

+24

=67

+40

+83

+87

=23

=34

+68

=52

10.5

8-11

 

12

Pligin Sergey Aleksandrovich

=69

+15

+46

+83

-8

=40

+63

-17

+82

+37

=34

=35

+21

+76

10

12-16

 

13

Polezhaev Ivan Viktorovich

=26

+93

+92

+89

+75

+78

+63

=73

=14

=6

+65

=35

=3

-33

10

12-16

 

14

Sultanov Ruslan Faritovich

-18

=74

+27

=15

+92

=67

+60

+82

=13

+29

=34

+35

=38

+52

10

12-16

 

15

Gerasimov Vladimir Nikolaevich

=25

=26

+91

+43

+37

+58

+65

=23

+71

=88

-12

=14

=77

+84

10

12-16

 

16

Opryatkin Nikolay Nikolaevich

=81

-18

=25

+48

+64

+83

+39

+88

+51

+80

+61

+50

-6

-1

10

12-16

 

17

Glukhovtsev Sergey Olegovich

=59

=8

=70

=10

=50

+73

+79

+87

+12

+62

=34

=35

-21

+68

9.5

17-21

 

18

Fedorov Sergey Yurievich

=30

+72

=7

=83

+60

=73

=22

+16

=51

+61

+14

=45

=76

=8

9.5

17-21

 

19

Velikanov Igor Nikolaevich

+89

=5

-55

=56

=26

+91

+74

-27

=41

+82

+65

+70

+88

=38

9.5

17-21

 

20

Rodnikov Sergey Anatiolievich

+60

+74

=48

-32

=24

=83

=44

-2

+61

=6

+66

+47

+76

+84

9.5

17-21

 

21

Shpakovsky Aleksandr  Nikolaevich

+93

=74

=41

+60

+88

=34

+17

+83

=37

=29

-12

=51

+56

=77

9.5

17-21

 

22

Nizky Roman Yakovlevich

=18

+64

=74

-27

=32

=46

=58

+67

+79

+87

-3

+47

+54

=34

9

22-27

 

23

Neborak Yury Trofimovich

+93

=30

=15

+58

+82

+65

=31

=29

=2

=10

=11

=50

=35

=77

9

22-27

 

24

Gromov Sergey Vasilievich

+30

=28

=83

=67

=29

-11

+80

=45

+89

=20

=55

=38

+84

+33

9

22-27

 

25

Alyokhin Vladislav Alekseevich

=48

+69

=15

+72

=46

=60

=71

=2

+80

+77

=38

=42

=5

=16

9

22-27

 

26

Abramov Srgey Pavlovich

+32

=41

=72

=13

=68

+59

=30

=15

=31

=35

+77

=38

+49

=19

9

22-27

 

27

Efendiyev Enver Mikhailovich

=70

-10

-14

=72

+64

=8

+22

=53

+79

=35

=56

+77

+19

+66

9

22-27

 

28

Glukhov Aleksandr Valerievich

=9

=24

=40

=83

=67

=36

+50

=10

=68

=64

=58

+90

+86

=56

8.5

28-33

 

29

Kurdyukov Aleksadr Vladimirovich

=32

=41

+69

=24

=4

=37

=23

-14

+62

=34

=21

+77

+66

=68

8.5

28-33

 

30

Chubukin Aleksandr Nikolaevich

=26

+43

=74

-24

=65

=23

+70

=53

+61

=35

+84

=42

=76

=18

8.5

28-33

 

31

Razumikhin Andrey Mikhailovich

+92

-8

+90

=26

+91

=40

=63

=23

-2

=36

+52

=84

+49

=76

8.5

28-33

 

32

Filipchenko Vladimir Mikhailovich

-26

-41

=40

=29

+65

=71

=11

+89

+85

=22

+20

+34

=38

=84

8.5

28-33

 

33

Zhorov Boris Mikhailovich

=7

+89

+90

=57

=53

-24

=71

+88

=2

+13

=36

=42

=3

=68

8.5

28-33

 

34

Semenov Sergey Aleksandrovich

-32

=17

=72

=29

+85

=86

=22

=12

=11

=21

=14

+49

+45

=3

8

34-42

 

35

Shchebenyuk Mikhail Pavlovich

=30

=26

=27

=17

=23

+88

-2

=12

=13

=54

+61

+84

-14

+10

8

34-42

 

36

Shevchenko Aleksei Ivanovich

=28

=60

-5

+86

+54

=31

=72

=65

+88

=66

+55

=56

-47

=33

8

34-42

 

37

Kazantsev Renal Aleksandrovich

=43

-15

=83

+82

=2

=42

=78

=29

+65

+53

+54

-12

=62

=21

8

34-42

 

38

Spanopulo Vladimir Vyacheslavovich

=25

=7

=26

+91

=32

=9

=24

+46

=83

+63

=71

-2

=14

=19

8

34-42

 

39

Mokrinsky Evgeny  Evgenievich

+81

-8

+91

=74

=46

+92

=44

-57

+63

+79

=53

=54

=55

-16

8

34-42

 

40

Gulevich Anatoly Ivanovich

+93

=32

+91

=28

-7

+92

=12

-11

+75

=31

=73

=56

-6

+68

8

34-42

 

41

Gataullin Rail Ravilevich

=26

+32

+72

=29

+73

+71

-11

=21

-69

-7

+92

+44

=19

-1

8

34-42

 

42

Toropov Maksim Olegovich

=25

+81

=30

-48

-9

=37

-5

+65

+86

+51

+84

-49

=33

+62

8

34-42

 

43

Boyko Viktior Borisivich

-4

=37

+75

+73

+80

-1

-30

-15

+64

+89

+90

-5

-47

+52

7.5

43-50

 

44

Kozlov Aleksandr Anatolievich

=48

+69

-58

=74

-41

+75

=73

=62

-3

+78

+86

=39

=20

=52

7.5

43-50

 

45

Vorobyov Pavel Aleksandrovich

+93

=18

=24

+90

+85

+62

-34

=55

=4

=82

=46

-2

=50

-2

7.5

43-50

 

46

Karpenko Aleksandr Dmitrievich

=25

+73

-12

=51

=50

+85

+79

=39

=22

=77

-38

=66

=45

=1

7.5

43-50

 

47

Zakrevsky Pavel Anatolievich

-22

-20

=55

+56

+84

+43

=82

+72

-58

+90

+36

-3

-2

=76

7.5

43-50

 

48

Efremov Aleksandr Gennadievich

=25

+81

=82

=83

=44

-11

=80

+42

=66

=57

-16

=20

=56

+76

7.5

43-50

 

49

Tkachenko Oleg Pavlovich

-8

+78

+85

=5

-34

+77

-26

=4

=73

+79

+70

-31

-10

+42

7.5

43-50

 

50

Shumkov Viktor Vladimirovich

+93

-28

+72

+92

+67

=17

=46

=73

-16

=23

=62

=55

=45

-3

7.5

43-50

 

51

Popov Vladimir Valentinovich

+93

=59

=74

=18

+91

=72

=46

=60

=63

-16

=71

-42

=21

=66

7

51-56

 

52

Zhdanov Andrey Vasilievich

=59

-5

+87

-31

=61

-43

=44

+71

+70

+88

=11

-14

=1

=76

7

51-56

 

53

Pakselev Sergey Nikolaevich

=30

=8

=39

+91

=27

=69

+82

-37

+92

-85

-54

+62

-6

=33

7

51-56

 

54

Rabinovich Anton Solomonovich

+60

=78

=39

+53

-9

-37

+90

=63

-22

+87

=61

-36

=6

=35

7

51-56

 

55

Sidenko Anatoly Viktorovich

=69

-7

+92

+57

-5

=39

=24

=80

-36

=50

+19

=45

=47

=76

7

51-56

 

56

Silkin Aleksey Vyacheslavovich

+59

=27

=48

-9

=28

=40

+64

+58

=36

-21

-6

=19

-47

+84

7

51-56

 

57

Kucherov Dmitry Alekseevich

+89

+78

-4

=48

+82

-7

-58

=67

-55

=66

-3

=33

=76

+39

6.5

57-61

 

58

Kolesnikova Kseniya Konstantinovna

+93

-9

-15

-8

+89

=28

+44

-23

-76

+57

=22

=61

-56

+47

6.5

57-61

 

59

Bychkov MIikhail Fedorovich

-26

=74

=9

=17

=79

+87

=51

-10

=6

=52

=7

+60

=5

-56

6.5

57-61

 

60

Kruk Sergey Valentinovich

=25

+93

-18

+89

-59

+74

+69

=51

-54

-20

=36

-21

+77

-14

6.5

57-61

 

61

Selivanov Vladimir Vasilievich

-30

-18

+89

-16

=54

-20

+72

+92

=58

=67

=75

+86

=52

-35

6.5

57-61

 

62

Salakhov Albert Khaydarovich

=81

=8

=44

+86

+87

-53

-17

=82

=37

-29

+88

=50

-45

-42

6

62-66

 

63

Kuvshinov Viktor Vladimorovich

+91

+92

-4

+71

-12

=51

=86

-39

-13

=54

=31

-38

-66

+68

6

62-66

 

64

Kabanevsky Artur Eduardovich

+93

-43

-27

=28

-7

+85

=86

-22

+87

-6

+68

+78

-16

-56

6

62-66

 

65

Luchko Andrey Alekseevich

+81

=30

-32

-15

+78

-37

-23

-42

+87

-13

=36

-19

+66

+68

6

62-66

 

66

Volkov Aleksandr Valentinovich

=48

=57

=85

-20

=36

-27

=82

=46

-29

+63

-65

=79

+70

=51

6

62-66

 

67

Kotyurgin Igor Aleksandrovich

=28

=24

=7

+83

-4

=11

=14

-10

-50

=57

=5

-22

=61

=84

5.5

67-40

 

68

Zemlyanov Nikita Anatolievich

=26

+69

=28

-64

+90

+88

-17

-40

=29

-63

=73

-65

-11

=33

5.5

67-90

 

69

Gaydukov Vladimir Aleksandrovich

-25

-9

+41

-44

=75

-29

+70

=12

=11

=55

-68

-60

+78

=53

5.5

67-70

 

70

Novikov Anatoly Ivanovich

+81

-30

=27

+91

-4

-69

=17

+78

=73

+88

-49

-19

-66

-52

5.5

67-70

 

71

Nedavny Sergey Valerievich

=25

+81

=32

-41

-15

-63

-5

=79

=51

=38

+84

-1

-52

=33

5

71-76

 

72

Gulyaev Vladimir Yakovlevich

=26

-25

-18

-41

=27

=51

-50

+90

+78

-61

=34

=36

=77

-47

5

71-76

 

73

Loyko Aleksey Mikhaikovich

-43

=18

-41

-46

=44

+85

-4

-17

=70

=50

=13

=40

=49

=68

5

71-76

 

74

Chernov Igor Markovich

-81

=59

=51

=21

=30

=14

=44

-60

=39

=22

-20

-6

-19

+76

5

71-76

 

75

Krutov Aleksandr  Pavlovich

+81

-43

=69

-7

-44

+91

+82

-40

+88

-2

-13

-80

-5

=61

5

71-76

 

76

Zinchenko Edgar Olegovich

=30

=18

+58

=57

-20

=55

=47

-74

-48

=79

-12

=31

-80

=52

5

71-76

 

77

Skryabin Mikhail Evgenievich

-25

+92

+89

-60

-26

-27

=15

=72

=46

-29

=23

=21

-49

-6

4.5

77

 

78

Kryakvin Dmitry Vadimovich

+81

-69

-72

-64

=37

-44

-57

-65

+86

-70

+88

-13

=54

-49

4

78-81

 

79

Malushko Nikolay Ivanovich

=59

+85

-17

-46

=71

-80

-6

-39

-22

+87

-27

-49

=66

=76

4

78-81

 

80

Rostovtsev Evgeny Georgievich

-25

-43

=48

-24

-8

+75

+79

-16

-82

-10

=55

-3

-2

+76

4

78-81

 

81

Baryshev Nikolay Dmitrievich

-4

+74

-48

-75

-78

+85

-65

-39

-71

-70

=16

+87

=62

-42

4

78-81

 

82

Gorshkov Egor Alekseevich

=48

-37

-23

-14

-75

-57

-53

-12

+80

=62

-19

=66

=45

=47

3.5

82-83

 

83

Karpenko Evgeny Dmirievich

=48

=18

=28

=24

=37

-67

-2

-12

-10

-11

-16

=20

-21

=38

3.5

82-83

 

84

Starodubtsev Vasily Petrovich

-30

-35

=32

-15

-24

+89

=67

=85

-71

=31

-20

-56

-42

-47

3

84

 

85

Kushel Evgeny Stanislavovich

-81

-9

-64

-32

-46

-73

-79

-2

-49

=66

-45

+53

-34

=84

2

85

 

86

Lyahenko Sergey Ivanovich

-9

-7

=64

-78

-5

-28

-44

=63

-62

-36

-42

-3

-61

=34

1.5

86

 

87

Osokin Andrey Vyacheslavovich

-81

-59

-7

-64

+90

-22

-17

-65

-79

-11

-62

-3

-52

-54

1

87

 

88

Orlovsky Igor Anatolievich

=15

-90

-75

-78

-16

-70

-21

-68

-62

-35

-36

-19

-52

-33

0.5

88

 

89

Kiselev Vitaly Yurievich

-4

-43

-32

-24

-58

-60

-57

-2

-13

-61

-77

-19

-33

-84

0

89-93

 

90

Krupikov Andrey Viktorovich

-8

-43

-28

-72

-88

-87

-31

-6

-45

-68

-1

-33

-54

-47

0

89-93

 

91

Akamsin Konstantin Anatolievich

-63

-40

-4

-70

-51

-10

-15

-75

-39

-53

-31

-38

-19

-3

0

89-93

 

92

Khutornov Sergey Nikolaevich

-41

-40

-63

-2

-13

-31

-50

-55

-77

-14

-10

-39

-53

-61

0

89-93

 

93

Baranov Denis Nikolaevich

-40

-64

-58

-60

-5

-23

-13

-51

-21

-50

-10

-45

-3

-8

0

89-93

 

вернуться к оглавлению